اگــر در جســتجوی یــک صندلی ســاده هســتید کــه در عیــن زیبایــی، کاربردی نیــز باشــد و از ســوی دیگــر بــرای چیدمــان آن در کنــار وســایل خــود دچــار مشکل نشوید simple را انتخــاب کنیــد. Simple بسیار جمع و جور است و در فضاهای کوچکتر کارایی خوبی دارد. طراحــی آن بــه صورتــی اســت کــه بــه ایــن زودی هــا از مــد نمــی افتد و شــکل ظاهــرش تــا مــدت هــا شــما را خســته نخواهــد کرد .
DC - 106 - 01
جدول قیمـت 
رنگ و جنسقیمت (ریال)
بدون پوشش17,440,000
پوشش چرم (کالیته 99)18,028,600
پوشش پارچه (کالیته 93 و 95)18,682,600
عمق
59cm
ارتفاع
83cm
ارتفاع نشیمن
48cm
وزن
8.5kg
عرض
58cm

نمایندگی‌ها و مجموعه رنـگ و جنـس