اگــر در جســتجوی یــک صندلی ســاده هســتید کــه در عیــن زیبایــی، کاربردی نیــز باشــد و از ســوی دیگــر بــرای چیدمــان آن در کنــار وســایل خــود دچــار مشکل نشوید simple را انتخــاب کنیــد. Simple بسیار جمع و جور است و در فضاهای کوچکتر کارایی خوبی دارد. طراحــی آن بــه صورتــی اســت کــه بــه ایــن زودی هــا از مــد نمــی افتد و شــکل ظاهــرش تــا مــدت هــا شــما را خســته نخواهــد کرد .
DC - 106 - 01
جدول قیمـت 
رنگ و جنسقیمت (ریال)
بدون پوشش7,542,800
پوشش چرم (کالیته 99)7,804,400
پوشش پارچه (کالیته 93 و 95)8,131,400
عمق
59cm
ارتفاع
83cm
ارتفاع نشیمن
48cm
وزن
8.5kg
عرض
58cm

نمایندگی‌ها و مجموعه رنـگ و جنـس