ســت بــا ســادگی و وقــار تمــام مبلمــان شــما را کامــل مــی کنــد . همچنیــن کشــوی مخفــی آن بــه نظــم هرچــه بیشــتر فضــا کمــک خواهــد کــرد .
CT - 103 - 01
جدول قیمـت 
قیمت (ریال)
34,880,000
ارتفاع
37.5cm
طول
108cm
وزن
60kg
عرض
73.3cm

نمایندگی‌ها و مجموعه رنـگ و جنـس